فایلکو

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

دوره سلطنتی

اختصاصی از فایلکو دوره سلطنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

تاریخچه

باری در آن دوره سلطنتهای کوتاه و خون آلود که بعد از عهد خسروپرویز تیسفون را تقریبا به دست آشوب و جنگ خانگی سپرده بود بعضی طوایف عرب چون ؟؟؟؟ بکرو نمر و تنوخ که در کناره بیابانهای واقع در سرحدهای غربی ایران می زیستند به آبادیها و دیه های دوردست مجاور سرحد دستبردهایی آغاز نمودند این اعراب ازخیلی پیش در مجاورت ایران می زیسته اند چنانکه درداخل قلمرو دولت ساسانی نیز در سواد عراق ؟؟؟؟؟ و اعراب فراوان بودند از حیره تا ابله و اهواز غالبا در مجاورت بیابانی خیمه های بدویان عرب برپابود. در واقع گذشته از حیره و ابنار در تمام فراخنای عرصه واقع بین دجله و فرات نیز اعراب آبادیها برای خود ساخته بودند وبدنی گونه عربستان در آن زمان گویی تا به نزدیک شط پیش آمده بود و به اینحال عجب نبود اگر بعضی اوقات گه فرصت غارت خرچنگ این قوم افتد و از حبس ها و گذرگاههای سرحدی چنانکه باید نگهبانی نشود بدویان این نواحی به آبادیهای مجاور در خاک ایران دست درازی کنند !

اولین درگیریها :

این بدویها در دوره سلطنت خسرو پرویز در یک برخورد سرحدی در جایی موسوم به « ذی قار» دسته هایی از لشکریان ایران را از میدان بدر کرده بودند و دیگر چندان از شوکت و حشمت آنها در دل بیم و وحشتی راهنمایی دارد از اینرو بعد از دوره خسرو پرویز از آن آشوب و پریشانی روز افزون که در کارها روی نموده بود فرصت یافتند و ضعف و فتور دولت مرکزی و هم به جهت تحول و تغییری که هر روز در مقامات عالیه تیسفون روی می داد نمی توانستند آنها را چنانکه باید سرکوب نمایند رفته رفته اعراب در این دستبردها را با ؟؟؟؟؟نمی دیدند ، در دفع آنها نیز تدبیری جدی نمی کردند جنانگه اقدام شهر براز نیز در این تنبیه این بدویان بیشتر به شوخی و بازی می ماند و پیداست که از آن نتیجه یا درست بدست نمی آید گویند در آن مدت که شهر براز بر تخت نشسته بود اعراب به بعضی آبادیهای عراق دستبرد زدند. شهر براز دسته ای از سربازان را که به سبب عدم اشتغال به کارهای جنگی از چندی پیش در قریه های مجاور به خوک بانی و مرغ چرانی مشغول می بودند به دفع آنها گسیل داشت و نامه ای به فرمانده اعراب نوشت این تدبیر سفیهانه که در واقع به جهت شمارش اعراب بکار رفت سبب سرو صدایی که با آن راه افتاد منجر به ضعف اراده و ترس و یاس همین خوک با نان جنگ نادیده شد و شکست آنها اعراب را دلیرتر کرد وقتی بوارن دخت به شاهنشاهی نشست این بدویان مجاور سرحد گستاخ تر شدند.در بین طوایف عرب آوازه در افتاد که در بین نام آوران ایارن مردی نماینده است و از اینرو ایرانیان به درگاه زنان پناه برده اند این خبر که در زیر چادرها در سرهفته بازارهای بدویان دهان به دهان پیچید و پراکنده شد آ“ها را که از بی برگی و گرسنگی گاه و بیگاه و در هنگام فرصت به آبادیهای مجاور می ریختند وقتل و غارت می گردند بدین کار دلیرتر کرد در ین مدت کهتخت لرزان ساسانیان در مدت چهار سال هشت پادشاه را به خود دید اسلام به سرعت در بین طوایف عرب انتشار می یافت. شیرویه و شهر براز و بوران و هرمز و آزرمی دخت و خسرو هر یکی چند روزه برین تخت بی ثبات قرار گرفتند و از آن فرو افتادند اما محمد در مدینه آرام و پیوسته سرگرم نشر آیین خویش بود این تغییر وتحولی که در تیسفون هر روز یک مدعی تازه بر تخت سلطنت تکیه می زد و در احوال و مقامات پایین تر منعکس می شد و با روی کارآمدن یکدسته در تیسفون در شهرها و حتی در آ”بادیها و در سرحدها نیز چنانکه رسم است در مناسب و وظایف کارداران تغییر روی می داد هواخواهان پادشاه تازه کارگزاران پادشاه سابق را کنار می زدند و در خدمت دیگر که اندکی بعد دست می داد آ“ها باز به سرکار می آمدند و این تازه در مجاورت سرحدهای عرب بدویان را که از سالها پیش همواره مترصد فرصت می بودند جرات می بخشید و به دستبرد و تجاوز دل می داد خاصه که سبب تغییر وتبدیل دایمی مرزبانان و کارگزاران اقدام قطعی ودنباله راهی برای دفع نشر آنها نمی شد .

خالد بن ولید که سرداری نامدار واز دلاوران عرب ود بدستور خلیفه آهنگ عراق کرد . ابوبکر به او فرمان داد که از جانب « ابله » به عراق رود ودر راه از قبایل عرب کسانی را که با اهل رده جنگیده اند در صف یاران خویش بپذیرد وکسانی را که در شمار اهل رده بوده اند در بین یاران خویش راه ندهد . پس از آن به ؟؟؟؟ و بعضی دیگر از بزرگان عرب که در عراق بودند نامه نوشت و از آنها خواست تا در ابله به سپاه خالد بپیوندند که در این زمان ابله پادگان و پاسدار خانه ای داشت ودر قلمرو ساسانیان بود اما نام آن ظاهرایونانی بوده و به هر حال حتی در آن زمان شهر ساکنه به شمار می آمد . این نواحی در آن روزگاران آبادان و حاصلخیز بود از ابله تامیت ، واقع در بالای انبار تقریبا به موازات فرات شاپور دوم معروف به ذوالاکتا؟؟؟؟ ساخته بود برای پیشگیری از تجاوز رومیها و اعراب درون این خندق از قدیم آب روان کرده بودند تا مانع از تجاوز بدویها باشد که در نواحی سفلای عراق که گاه بهخیال تاخت و تاز به آبادیهای سرحدی ایران می افتادند این خندق که بنام شاپور خوانده می شد مقارن آغاز فتح اعراب قسمتی از آن هنوز وجود داشت درباره عده سپاه خالد هنگام ورود به عراق اختلاف است . ظاهرا عده ای از همراهان او پیش از عزیمت به عراق از او جدا شدند و به مدینه رفتند لیکن بی شک در طی راه قبایل مختلف عرب به او پیوسته گذشته از آن ، مسلمانان عراق که با مقارن اواخر جنگ زده و به حال بتازگی اسلام آورده بودند و به دستور خلیفه وارد لشکگر او شده بودند و خالد با این لشکر که تعداد آن را نزدیک ده هزار تن گفته اند به حدود اطراف ابله رسید . بی شک بدان قصد که در آن حدود اطر اف ابله رسید . بی شک بدان قصد که در آن حدود اعراب مجاور را گوشمالی دهد آنها رابه اسلام درآورد و یا از آنان جزیه یی بستاند . لیکن برخورد با سپاه ایران نقش را دگرگون کرد و او را با اعمال دولت ساسانی طرف کرد .

در آنجا لشکر خالد سه دسته شد : یک دسته همراه ؟؟؟؟ بود با دیگر رؤساء بکر ، یک دسته همراه عدی بن حاتم بود با طی و همراه عاصم بن عمرو با تمیم ، دسته سوم را خود خالد برداشت هردسته ایی از یک سوی به حرکت در آمد و قرار شد در جایی ، بنام حفیر، هرسه دسته گرد آیند در این زمان مرزبان این نواحی یکی از اسواران بود ، به نام هرمزد این هرمزد در سمت بیابان با رهزنان عرب سرو کارداشت و در جانب دریا با دزدان دریایی که از دریای هند به حدود خلیج فارس می آمدند . چون از آمدن خالد آگاه شد از تیسفون کمک خواست و خود با لشگری که داشت به جانب حقیر و به جلوگیری خالد رفت در جایی بنام کاظمه بین دو لشکر تلاقی روی داده ، هرمزد سردار ایرانی ، تندخوی و خشن بود و مخصوصا نسبت به اعراب بیش از حد سرکش و سرد و بدرفتار . چنانکه اعراب آن حدود درگردن کشی و تندخوبی به او مثال می زدند. در جنگی که روی داد هرمز بدست خالد کشته شد و سپاه بی فرمانده ایران شکست خورد و دو سردار ایرانی دیگر « قباد » و «انوشجان» که از خاندان سلطنت بودند ودر صف اول لشکر هرمزد قرار داشتند فرار کردند. و غنیمت زیادی بدست اعراب افتاد که آنها را همراه با خبر فتح به مدینه به نزد خلیفه فرستادند که این واقعه را ذات السلاسل گفته اند زیرا در این جنگ سپاه ایران دور قرار گاه خویش زنجیر کشیده بودند تا فرار نکنند لشکر شکست خورده هرمزد حاکم حفیر در حدود مذار نزدیک نهری فرود آمدند قارن قربانش هم که از مداین به کمک هرمزد آمده بود به آنها پیوست قباد وانوشجان هم که از واقعه ذات السلاسل گریخته بودند به این لشگر گاه تازه پیوستند خالد نیز که در تعقیب فراریان بود به این لشگرگاه رسید 1 جنگ سختی در گرفت که در این جنگ قارن وقباد و انوشجان هر سه گشته شدند و همچنین تعداد زیادی از سپاهیان ایران کشته شدند وبعضی از آنها در آب غرق شدند(صفر12 ه.ق) و در این جنگ باز اسیر و غنیمت زیادی عاید اعراب گشت که آنها را به مدینه فرستادند. در طول مسیر غالبا برزگران و کشاورزان بدون جنگ تسلیم می شدند و جزیه قبول می کردند و مسلمانان نیز طبق دستور خلیفه به آنها تعرض نمی کردند . این جنگ را بعضی ها بخاطر نزدیکی اش به نهر « وقعه ثنی » « یعنی وقعه نهر- » نامیده اند وبعی بخاطر مجاورت امدار « وقعه امدار » نامیده اند بعد از این پیروزی خالد از ؟؟؟؟؟ به سمت عراق می رفت و در بین راه غنیمت نیز بدست می آورد خالد در طول مسیری که از مذار به سمت استان کسکر می رفت درمکانی بنام ولجه با گروهی از سپاه ایران به فرماندهی اندرزگر برخورد کرد. در این محل علاوه بر سپاه ایران عده ای از اعراب بکری که در ؟؟؟؟؟ نیز با مسلمین جنگیده بودند با خالد به جنگ برخاستند . جنگ سختی روی داد و خالد دلاوری از ایرانیان را که «هزار سوار» گفته می شد کشت ، و جنگ ولجه جنگی سخت وخونین شد که باعث شکست ایراینان شد و ایرانیان فرار گردند اما خالد آنها را تعقیب کرد و بسیاری از ایرانیان را کشت و اندرزگر هم که فرار کرده بود در بیابان از تشنگی مرد . و تعدادی از ایرانیان و اعراب این شدند و کشاورزان نیزصلح کرده و در ذمه مسلمانان در آمدند .

بعد از اینواقعه هنارای ؟؟؟؟ بکری که در ولجه شکست خورده بودند برای انتقام خونهایی که از آنها در ولجه شکست خورده بودند برای انتقام خونهایی که از آنها در طی جنگ با خالد ریخته شده بود ، با اعراب نصارا اتحاد کردند و اینار در جایی به نام الیس که قریه یا قلعه ای از آبادیهای انبار و همچنین اولین آبادی مهم عراق بود جمع شدند و بهمین جادویه سردار ایران ینز جابان یکی از سرهنگان خود را هماره با لشگریان خود به الیس فرستاد و آنها نیز به بکری ها پیوستند و خالد نیز که در تعقیب اعراب بکری و دفع آنها بود به الیس رسید و جنگ درگرفت و هر دو لشگر به سختی مبارزه کردند جابان و یارانش چون منتظر رسیدن کمک از طرف بهمن جادویه بودند ایستادگی می کردند و خالد نیز با یارانش به سختی جنگ می کردند و سرانجام ایرانیان شکست خوردند و عده ای از ایرانیان کشته و اسیر شدند و خالد به سوی حیره حرکت کرد تا سرانجام آنجا را فتح کرد و تحت جزیه قرارداد.

علل سقوط ایران

تاریخ ایران بعد از اسلام ، بعد از فتح مداین توسط اعراب آغاز می شود که به موجب آن دولت بزرگ ساسانی انقراض یافت و سراسر ایران بدست اعراب افتاد . سر این حادثه عجیب که باعث تعجب هر خواننده ای می شود را باید در محیط و شرایط داخلی ایران و چگونگی به وجود آمدن غاعراب کرده دولت بزرگ ایران که سالها مایه مباهات همگان بود در عرض مدت نه زیدی بدست قومی نه چندان مقتدر و دارای سازو برگ جنگی تقریبا


دانلود با لینک مستقیم


دوره سلطنتی
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)